Subsidie en beleid

Het klimaat verandert. Het weer van de toekomst is natter, heter en droger én extremer. Soms valt er heel veel regen in één keer en daarna kan het weken achter elkaar droog zijn. Ook worden de zomers steeds warmer, met hittegolven die heter zijn en langer duren. Onze omgeving is hier nog niet op ingericht. Daardoor kunnen we te maken krijgen met wateroverlast, nadelige gevolgen van warmte en verdroging van grond, planten en bomen.

Hoe Enschede hiermee omgaat lees je in het Water- en Klimaatadaptatieplan.

Beleid

De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en ons klimaat verandert. In een warmere wereld is het weer extremer.

In de zomer wordt het heet en droog. Hittegolven zullen vaker voorkomen en langer duren. Deze hete dagen, waarop het de stad ’s nachts niet lukt om af te koelen, zorgen ervoor dat kwetsbare personen last van hittestress kunnen krijgen. Droogte leidt tot uitdroging van de grond en daardoor het afsterven van bloemen, planten en bomen. Ook leidt het tot lage grondwaterstanden en misschien tot een tekort aan drinkwater.

Daarnaast komen in de toekomst zeer zware regenbuien vaker voor. De kans op overlast door water neemt toe, omdat al dat water tegelijk niet snel genoeg kan worden opgevangen en afgevoerd door riolen en beken. Dan komt het water op straat te staan.

Aanpassing hard nodig

De geografische kenmerken van Enschede zorgen ervoor dat de gemeente kwetsbaar is voor overlast van water, hitte en droogte. Enschede ligt op de Twentse stuwwal, waardoor onze stad hoogteverschillen van wel 40 meter kent. Als het hard regent, kan er in de lager gelegen delen wateroverlast ontstaan. Ook is Enschede een echte bronstad: op talloze plekken komt water uit de grond naar boven. Vroeger voerden beken dit water samen met het regenwater de stad uit. Tegenwoordig zijn veel van deze beken verdwenen. Tot slot staat in delen van Enschede het grondwater erg hoog. Dit komt door de kleilagen in de bodem die geen water doorlaten. Deze situatie in combinatie met het veranderende klimaat maakt het nodig de stad aan te passen.

Enschede ‘groener’ en ‘blauwer’

We maken Enschede nog ‘groener’ en ‘blauwer’. We vervangen verharding voor bloemen, planten en bomen en maken plaatsen waar regenwater tijdelijk opgevangen kan worden. Zo maken we gebruik van de verkoelende eigenschappen en schaduwwerking van groen. En sluiten we aan op de natuurlijke kringloop van het water. We benutten daarbij de sponswerking van de bodem: regenwater moet zoveel mogelijk daar waar het valt de grond in zakken. Dit alles gebeurt op een natuurvriendelijk manier, zodat we steeds meer verschillende soorten planten en dieren krijgen.

Meer informatie hierover staat in het Water- en Klimaatadaptatieplan.

Subsidie

Zestig procent van het Enschedese terrein is eigendom van inwoners, ondernemers en organisaties zoals woningbouwcorporaties. Sámen moeten we Enschede klaar maken voor het weer van de toekomst. Met de subsidieregeling GroenBlauw Enschede moedigt de gemeente Enschede mensen aan om aanpassingen aan hun omgeving te doen. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen een financiële bijdrage krijgen als ze een groen dak aanleggen, regenwater afkoppelen van de riolering, stenen vervangen door bloemen, planten of bomen, regentonnen plaatsen of een geveltuin aanleggen.

Subsidie GroenBlauw Enschede

Als je eigenaar of huurder bent van een pand dat ouder is dan 3 jaar dan kun je geld krijgen om klimaatadaptieve aanpassingen te doen. De vergoeding is een deel, tot soms wel de helft, van de kosten voor de aanschaf en aanleg van de aanpassing. De subsidies zijn beschikbaar tot en met 2026. 

Je kunt een vergoeding krijgen voor deze aanpassingen:

  • stenen vervangen door bloemen, planten of bomen
  • een groen dak maken
  • regenwater afkoppelen van de riolering
  • een geveltuin aanleggen
  • een regenton plaatsen

Op de website van Gemeente Enschede lees je wanneer je de vergoeding krijgt. Ook vind je er een stappenplan voor het aanvragen van de subsidie en tips voor een goede voorbereiding.

Lees meer Lees meer over deze regeling

GroenBlauw-coaches geven advies

Wat kun je doen om je terrein of gebouw aan te passen aan een fikse plens regen, warme zon en droge maanden? GroenBlauw-coaches Eef Kuiper en Tamar Meijer helpen je op weg.

Daken afkoppelen, wadi’s, waterdoorlatende parkeerplaatsen, tiny forests, gevelgroen….. er zijn van allerlei mogelijkheden om bedrijfsgebouwen en -terreinen aan te passen aan het veranderende klimaat.

Eef weet alles over slim omgaan met regenwater. Tamar kent de voordelen van een groene omgeving.

Mail Eef of Tamar op enschede@groenblauwenschede.nl.

Lees meer

Groene Loper

In Enschede zijn er geen subsidies voor biodiversiteit. Wel kun je als bewoner bij de Groene Loper terecht voor ondersteuning en kun je wijkbudget aanvragen om je eigen straat te vergroenen.

De Groene Loper Enschede maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt)-initiatieven in Enschede van klein tot groot, met elkaar kennis te laten maken en beter zichtbaar te maken. De Groene Loper Enschede organiseert daarom netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke activiteiten en adviseert over financiering van groene initiatieven.
Nieuwtjes vind je ook op onze Facebook pagina. Lees, kijk, like en blijf op de hoogte.

Ondersteuning voor groene projecten in Enschede

In Enschede zijn verschillende plekken waar je voor ondersteuning terecht kunt voor jouw (groene) initiatief, op diverse thema’s. De doelen van de activiteitenbudgetten van de Groene Loper Enschede zijn om:
– Biodiversiteit te versterken
– Nieuwe doelgroepen te betrekken bij groen in de stad
– Samenwerking te stimuleren met andere organisaties en initiatieven

Informatie over budgetten voor groene initiatieven

Heb jij voor een nieuw initiatief of een nieuw project budget nodig? Groene Loper Enschede heeft een subsidiewijzer samengesteld, speciaal voor groene initiatieven. Heb je met jouw buren een idee voor vergroening van jouw wijk, dan kun je budget aanvragen bij Jij Maakt de Buurt. Heb je vragen over subsidiemogelijkheden voor je groene initiatief, neem dan contact met ons op via groeneloperenschede@gmail.com

Ondersteuning bij vrijwilligers

Werk je als initiatief met vrijwilligers, of wil je dit gaan doen? Dan is M-Pact een partij die ondersteuning kan bieden aan jouw initiatief. M-Pact is een samenwerking tussen het voormalige Vrijwilligers 053 en de Volksuniversiteit Enschede. M-Pact beheert een (vrijwilligers)vacaturebank. Ook kun je bij hen terecht voor praktische informatie over o.a. werven & behouden van vrijwilligers, de vrijwilligersvergoedingen, VOG en nog veel meer.
Natuur en Milieu Overijssel bracht een brochure uit over werken met vrijwilligers. Lees hier meer over de zes stappen van het binden & behouden van vrijwilligers.

Voor wie?

Er zijn veel mensen in Enschede actief om hun eigen omgeving en buurt groener te maken. Bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, een wijkmoestuinproject te beginnen, een natuurspeelplek te ontwikkelen, het zaaien van bijen en vlinderbloemen of stadslandbouw te bedrijven.

logo Groene Loper

Lees meer

Subsidie: VERGROEN JE SCHOOLPLEIN!

De Provincie Overijssel heeft de ambitie uitgesproken om alle 600 schoolpleinen in de provincie Overijssel voor 2025 te vergroenen. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Daarnaast draagt een groen plein bij aan een mooiere omgeving, meer biodiversiteit en betere waterberging.

Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en de provincie hebben een programma ter ondersteuning opgezet voor scholen die mee willen doen. Inmiddels zijn basisscholen OBS Het Stadsveld, De Kiem, De Zevenster en basisschool de Jonge Helden uit Enschede van start gegaan met het ondersteuningspakket voor basisscholen.

Hierbij willen we ook uw school graag uitnodigen om de komende maanden van start te gaan met het vergroenen van het schoolplein.
Enthousiast? Neem dan contact op door een email te sturen aan groeneschoolpleinenoverijssel@ivn.nl. Onze procesbegeleider neemt contact met u op om de mogelijke stappen voor realisatie van een groen schoolplein te bespreken en u te informeren over de ondersteuning die wij kunnen bieden. De eerste 60 scholen die zich aanmelden voor het programma krijgen ondersteuning door een procesbegeleider/ontwerper, ontvangen een digitale toolkit en mogen deelnemen aan diverse inspiratiebijeenkomsten. Tot slot ontvangen zij een voucher met startgeld voor de vergroening van het schoolplein.

Lees meer Lees meer over deze regeling

Subsidie: Provinciale subsidieregelingen Natuur en Samenleving 2.0

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de relatie tussen natuur en samenleving.

Lees meer over deze regeling

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie. Dit is een subsidieregeling van de Rijksoverheid.

Informatie over de extra subsidie voor klimaatadaptatie staat in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2022.

Lees meer Lees meer over deze regeling

Milieu-investeringsaftrek (MIA) & afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Belastingvoordeel bij het investeren in klimaatadaptieve technieken en maatregelen.

Met de MIA profiteren ondernemers, overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kunnen zij 75% van de investeringskosten afschrijven.

De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet voor particulieren.

Lees meer Lees meer over deze regeling

Gratis tegels afvoeren door Tegelservice

Vervang tegels rond je gebouw door bloemen, planten of bomen en laat de tegels gratis ophalen door de Tegelservice. Dit kan tijdens het NK Tegelwippen.

Subsidies en fondsen voor groene lokale initiatieven in Overijssel

Bekijk hier een overzicht van alle subsidies en fondsen voor groene organisaties uit Overijssel.

Lees meer over deze regeling