Subsidie en beleid

Het groen in Enschede leeft onder bewoners en bezoekers van de stad. Niet voor niets werd in 2003 Enschede verkozen tot groenste stad van Nederland (Entente Florale). In 2004 belandde Enschede met rapportcijfer 7,5 in de nationale top drie van de waardering van de woonomgeving. En nog steeds woont of werkt elke Enschedeër maximaal 10 fietsminuten van de groene wiggen of het omringende landschap.

Beleid

Natuurbeleid

Sinds 2017 zijn provincies, waaronder Overijssel, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Verschillende partijen uit de samenleving onderzochten samen welke kansen er benut konden worden om natuur, economie en samenleving in Overijssel nog meer te verbinden. Dit resulteerde in het Koersdocument ‘natuur voor elkaar’ (december 2017) waarin beschreven wordt welke kansen en acties de Overijsselse samenleving ziet op deze hoofdthema’s:

  • natuur dichterbij mensen brengen
  • natuur en economie meer verbinden
  • mens en landschap meer verbinden en afspraken maken over beheer
  • robuuste en flexibele condities voor wilde plant- en diersoorten

Concrete acties voor de komende jaren zijn acties met betrekking tot de groenbeleving in het onderwijs (groene schoolpleinen en speelnatuur), ‘probleemplekken’ klimaatstress aanpakken met groen en blauw, natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur, de verbinding met natuur versterken via vrijwilligers en de condities van leefgebieden op orde brengen.

Actieplan Duurzaamheid

In 2015 heeft de gemeenteraad het Actieplan Duurzaamheid opgesteld met als doel meer integraal te werken aan een duurzame toekomst samen met anderen. Het actieplan is vertaald naar speerpunten met acties. Twee van deze speerpunten zijn klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Onder het begrip biodiversiteit wordt de graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem verstaan. Uitgangspunt van het beleid in Enschede is dat de verscheidenheid van soorten en habitats een voorwaarde is voor goed wonen, werken en recreëren in Enschede.

De hoofddoelstelling is “het behoud en versterken van de verscheidenheid aan dier- en plantsoorten in de leefomgeving, waardoor die voor de bewoners aan aantrekkelijkheid wint” Om deze doelstelling te kunnen behalen werd in februari 2017 door B&W het Uitvoeringsplan biodiversiteit vastgesteld. In het Uitvoeringsplan biodiversiteit zijn 6 gerichte acties en instrumenten gekozen waarmee de doelen voor biodiversiteit kunnen worden gerealiseerd:

  1. Het benoemen van de Enschedese doelsoorten,
  2. Stapsgewijs maken van stedelijke natuurkansenkaart (interactief, digitaal),
  3. Monitoring doelsoorten
  4. Verkenning naar de mogelijkheden van een soortenmanagementplan voor de stad.
  5. Diverse uitvoeringsgerichte pilots zoals bv operatie steenbreek, bloemenlinten, gewildgroei
  6. Een herkenbare communicatiestijl voor biodiversiteit; Enschede bloeit op.

Groene Loper

In Enschede zijn er geen subsidies voor biodiversiteit. Wel kun je als bewoner bij de Groene Loper terecht voor ondersteuning en kun je wijkbudget aanvragen om je eigen straat te vergroenen.

De Groene Loper Enschede maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt)-initiatieven in Enschede van klein tot groot, met elkaar kennis te laten maken en beter zichtbaar te maken. De Groene Loper Enschede organiseert daarom netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke activiteiten en adviseert over financiering van groene initiatieven.
Nieuwtjes vind je ook op onze Facebook pagina. Lees, kijk, like en blijf op de hoogte.

Ondersteuning voor groene projecten in Enschede

In Enschede zijn verschillende plekken waar je voor ondersteuning terecht kunt voor jouw (groene) initiatief, op diverse thema’s. De doelen van de activiteitenbudgetten van de Groene Loper Enschede zijn om:
– Biodiversiteit te versterken
– Nieuwe doelgroepen te betrekken bij groen in de stad
– Samenwerking te stimuleren met andere organisaties en initiatieven

Informatie over budgetten voor groene initiatieven

Heb jij voor een nieuw initiatief of een nieuw project budget nodig? Groene Loper Enschede heeft een subsidiewijzer samengesteld, speciaal voor groene initiatieven. Heb je met jouw buren een idee voor vergroening van jouw wijk, dan kun je budget aanvragen bij Jij Maakt de Buurt. Heb je vragen over subsidiemogelijkheden voor je groene initiatief, neem dan contact met ons op via groeneloperenschede@gmail.com

Ondersteuning bij vrijwilligers

Werk je als initiatief met vrijwilligers, of wil je dit gaan doen? Dan is M-Pact een partij die ondersteuning kan bieden aan jouw initiatief. M-Pact is een samenwerking tussen het voormalige Vrijwilligers 053 en de Volksuniversiteit Enschede. M-Pact beheert een (vrijwilligers)vacaturebank. Ook kun je bij hen terecht voor praktische informatie over o.a. werven & behouden van vrijwilligers, de vrijwilligersvergoedingen, VOG en nog veel meer.
Natuur en Milieu Overijssel bracht een brochure uit over werken met vrijwilligers. Lees hier meer over de zes stappen van het binden & behouden van vrijwilligers.

Voor wie?

Er zijn veel mensen in Enschede actief om hun eigen omgeving en buurt groener te maken. Bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, een wijkmoestuinproject te beginnen, een natuurspeelplek te ontwikkelen, het zaaien van bijen en vlinderbloemen of stadslandbouw te bedrijven.

logo Groene Loper

Lees meer

Subsidie: VERGROEN JE SCHOOLPLEIN!

De Provincie Overijssel heeft de ambitie uitgesproken om alle 600 schoolpleinen in de provincie Overijssel voor 2025 te vergroenen. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Daarnaast draagt een groen plein bij aan een mooiere omgeving, meer biodiversiteit en betere waterberging.

Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en de provincie hebben een programma ter ondersteuning opgezet voor scholen die mee willen doen. Inmiddels zijn basisscholen OBS Het Stadsveld, De Kiem, De Zevenster en basisschool de Jonge Helden uit Enschede van start gegaan met het ondersteuningspakket voor basisscholen.

Hierbij willen we ook uw school graag uitnodigen om de komende maanden van start te gaan met het vergroenen van het schoolplein.
Enthousiast? Neem dan contact op door een email te sturen aan groeneschoolpleinenoverijssel@ivn.nl. Onze procesbegeleider neemt contact met u op om de mogelijke stappen voor realisatie van een groen schoolplein te bespreken en u te informeren over de ondersteuning die wij kunnen bieden. De eerste 60 scholen die zich aanmelden voor het programma krijgen ondersteuning door een procesbegeleider/ontwerper, ontvangen een digitale toolkit en mogen deelnemen aan diverse inspiratiebijeenkomsten. Tot slot ontvangen zij een voucher met startgeld voor de vergroening van het schoolplein.

Lees meer Lees meer over deze regeling

Subsidie: Provinciale subsidieregelingen Natuur en Samenleving 2.0

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de relatie tussen natuur en samenleving.

Lees meer over deze regeling